• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden worden gebruikt door en daarop rust auteursrecht van World Trade Solution VOF. World Trade Solution VOF is groothandel in elektronische dampwaar en andere producten. De tekst van de voorwaarden is gepubliceerd op de website: https://www.123esmoke.nl/service/general-terms-conditions/ en werd gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Inhoudsopgave:

Artikel 1       Definities

De begrippen die gebruikt worden zijn als volgt gedefinieerd:

 • Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst of overeenkomsten, al dan niet op afstand sluit of wil sluiten met de Ondernemer of van de Ondernemer diensten afneemt of wil afnemen;
 • Duurtransactie: een overeenkomst of overeenkomsten, al dan niet op afstand te sluiten of gesloten met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de koop-, leverings- en/of afnameverplichting in tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Afnemer of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Modelformulier: het elektronische formulier dat de Afnemer via het ‘account’, na activering van diens account, ter beschikking staat om te verzoeken producten te retourneren: “indienen van uw retouren” (https://www.123esmoke.nl/service/shipping-returns/);
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten, al dan niet op afstand aan anderen aanbiedt en de Voorwaarden gebruikt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Technieken voor communicatie op afstand: middelen die kunnen worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Afnemer  en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Voorwaarden: deze algemene verkoops- en dienstverleningsvoorwaarden, gebruikt door World Trade Solution VOF, zoals die van tijd tot tijd luiden.

 

Artikel 2            Identiteit van de Ondernemer

Naam ondernemer 

:

World Trade Solution VOF

Adres Ondernemer 

:

Delistraat 18, 2022ZB, Haarlem

Telefoonnummer

:

+31 235268968 | 0653148900

E-mailadressen

:

 [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KvK-nummer 

:

65403649

Btw-identificatienummer 

:

NL856098723B01

IBAN

:

NL22RABO0138636133

 

Artikel 3       Toepasselijkheid

De Voorwaarden zijn van toepassing op elke handeling in het economisch verkeer van de Afnemer met de Ondernemer, elk aanbod van de Ondernemer aan de Afnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de Afnemer en de Ondernemer, waarbij elektronische dampwaar en aanverwante of andersoortige producten door de Afnemer van de Ondernemer, al dan niet op afstand, worden of werden gekocht of beoogd worden of werden te kopen, en voorts op diensten die met dergelijke verbintenissen verband houden en daarop voortbouwen of daaruit voortvloeien.

Artikel 4      Gebruik website / account

4.1.    De Ondernemer biedt producten en daarmee verband houdende diensten op gebruikelijke wijze en ook langs de diensten van de informatiemaatschappij op de door haar gehouden website (https://www.123esmoke.nl) aan als aanbod om in onderhandeling te treden. Dit aanbod is uitsluitend gericht op en bestemd voor personen die werkzaam zijn in de handel in tabaksproducten of aanverwante producten.

4.2.    De Afnemer treedt met de Ondernemer in onderhandeling door het aanmaken van een ‘account’ en garandeert de Ondernemer daardoor dat hij een persoon is die werkzaam is in de handel in tabaksproducten of aanverwante producten en dat de leeftijd van de gebruiker(s) van dat account steeds ouder zullen zijn dan achttien (18) jaar en werkzaam zijn in de handel in tabaksproducten of aanverwante producten.

4.3.    Om een ‘account’ aan te maken vult de Afnemer het registratieformulier op de website volledig in. Na acceptatie van de registratie ontvangt de Afnemer een activeringscode om het account van de Afnemer bij de Ondernemer te activeren. De Ondernemer stelt van tijd tot tijd de voorwaarden vast waaronder het account door de Afnemer mag worden gehouden en bestendigd.

4.4.    De Ondernemer verbindt zich in dit verband tot nakoming van de op haar rustende verbintenissen uit de door haar afgegeven Privacy Policy (https://www.123esmoke.nl/service/privacy-policy/), zoals die gepubliceerd wordt op de website van de Ondernemer. De Afnemer geeft de Ondernemer toestemming om zijn gegevens te gebruiken in overeenstemming met die Privacy Policy.

4.5.      De Afnemer is in de verhouding tot de Ondernemer verantwoordelijk voor het (strikt) geheimhouden en beveiligen van de gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord van het account en is in dezelfde verhouding te allen tijde en zonder enige uitzondering verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die – bevoegdelijk of onbevoegdelijk – en alle handelingen die – bevoegdelijk of onbevoegdelijk resp. met toestemming of zonder toestemming van de Afnemer – met de Ondernemer op of via dat account plaatsvinden, ongeacht of die door toedoen van de Afnemer plaatsvinden.

4.6.    De Afnemer zal  (a) de Ondernemer onmiddellijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen van enig door hem geconstateerd onbevoegdelijk gebruik en van elk gebruik zonder zijn toestemming van het account en voorts van elke inbreuk op de beveiliging van het account, (b) na afloop van elke sessie uitloggen van het account, (c) alle instructies op de website en vanwege de Ondernemer voor het gebruik van het account en de op de website geboden faciliteiten strikt, volledig  en op juiste wijze opvolgen en (d) zorgdragen voor de aanwezigheid van juiste, actuele en volledige persoonlijke gegevens van en over de Afnemer, zoals naam, fysiek en emailadres, telefoonnummer en gegevens uit het handelsregister. De Afnemer zal bedoelde persoonlijke gegevens binnen uiterlijk vijf (5) werkdagen na wijziging en bij elke bestelling actualiseren en regelmatig controleren of de voor het account geregistreerde gegevens volledig juist en actueel zijn geregistreerd.

4.7.    De Ondernemer is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de onjuiste, onvolledige en/of achterhaalde persoonlijke gegevens van de Afnemer en in de verhouding met de Afnemer nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de registreerde gegevens en de gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord van het account en de Afnemer zal de Ondernemer schadeloos stellen voor en te vrijwaren van aanspraken van derden die het gevolg zijn van de niet-nakoming door de Afnemer van enige verbintenis of garantie uit de bepalingen van de Voorwaarden en/of het gebruik of het misbruik of misbruik van het account en/of de overigens door de Ondernemer vastgestelde voorwaarden voor het houden en bestendigen van het account, tenzij de Ondernemer in dat verband grove schuld of opzet te verwijten is.

4.8.    De Afnemer zal voor het verzoek producten te mogen retourneren uitsluitend gebruik maken van Modelformulier behorende bij het door hem geactiveerde account.

4.9.    De Ondernemer heeft het recht om, naar eigen goeddunken, zonder opgave van redenen of voorafgaande kennisgeving en op elk moment, de toegang tot het account aan de Afnemer te ontzeggen of te ontnemen zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid van de zijde van de Ondernemer zal ontstaan.

Artikel 5       Aanbod

5.1.    Elk aanbod van de Ondernemer aan de Afnemer is vrijblijvend gedaan. De Ondernemer is gerechtigd – ook na aanvaarding daarvan door de Afnemer – het aanbod te herroepen, aan te passen en/of te wijzigen.

5.2.    Indien bij een aanbod van de Ondernemer de vermelding is opgenomen:

 • ‘niet op voorraad’, betekent dit dat het betreffende product niet uit de door de Ondernemer gehouden voorraad leverbaar is en bij bestelling in ‘backorder’ wordt genomen en afgeleverd wordt bij een volgende bestelling van de Afnemer bij de Ondernemer, zodra het betreffende product weer leverbaar is; ‘backorder’, betekent dat het betreffende product bij een volgende bestelling van de Afnemer alsnog afgeleverd zal worden, zodra de Ondernemer het product weer leverbaar is;
 • preorder’, betekent dit dat het product waarop het aanbod betrekking heeft (nog) niet behoort tot het assortiment van de Ondernemer en de Ondernemer wil onderzoeken of naar het product voldoende vraag is om het product in het assortiment op te nemen; de koop van het betreffende product wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de Ondernemer het betreffende product in haar assortiment opneemt;
 • ‘actie’, betekent dat de prijs van het product tijdelijk is verlaagd of het product tijdelijk tegen aantrekkelijke voorwaarden wordt aangeboden of dat het product uit het assortiment wordt genomen en in het kader van uitverkoop tegen aantrekkelijke voorwaarden wordt aangeboden;
 • ‘TPD2 Proof [land]’ gevolgd door “ja”, betekent dat van het product kennis is gegeven aan de autoriteit in het genoemde [land] in de zin van de nationale implementatie van de tabaksproductenrichtlijn - Richtlijn (EU) 2014/40/EU van 3 april 2014 en in de handel kan worden gebracht vanaf de zogenoemde ‘de-te-verkopen-vanaf-datum’ (gelegen zes maanden na die kennisgeving (notificatie); “nee” betekent het tegenovergestelde;
 • De productomschrijving of –specificatie kan de waarschuwing bevatten dat de verpakkingen (eenheids- en/of buitenverpakking) van en/of de bijsluiter bij het product niet of niet volledig voldoet aan de nationale implementatie van de tabaksproductenrichtlijn - Richtlijn (EU) 2014/40/EU van 3 april 2014 en daarom niet in de handel mag worden gebracht. De Afnemer die dit product koopt en in de handel brengt (verkoopt aan consumenten) handelt daarbij voor eigen rekening en risico.

5.3.    Een aanbod van de Ondernemer omvat een zo volledig mogelijke beschrijving en specificatie van de kenmerken en voorts de afbeelding van de aangeboden producten en/of diensten. Die beschrijving, specificatie en afbeelding zijn echter indicatief en onder voorbehoud van onjuiste vermeldingen en geven slechts een impressie; wat betekent dat de Afnemer daaraan geen rechten kan ontlenen.

Artikel 6      Overeenkomst

6.1.      De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Ondernemer van de bestelling van de Afnemer resp. de aanvaarding door de Afnemer van het aanbod van de Ondernemer. Indien de Afnemer bestelling al dan niet op elektronische wijze doet, bevestigt de Ondernemer op dezelfde wijze de aanvaarding van de bestelling. Indien de Ondernemer een aanbod al dan niet op elektronisch wijze doet, bevestigt de Afnemer op dezelfde wijze de aanvaarding van de bestelling.

6.2.      Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer adequate en passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving en als de Afnemer elektronisch betaalt, zal de Ondernemer passende veiligheidsmaatregelen nemen om de betaalgegevens vertrouwelijk en geheim te houden.

6.3.      Indien de overeenkomst wordt aangegaan tussen de Ondernemer en de Afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal het bepaalde van het eerste lid van artikel 6:227b (informatieverplichtingen) van het Burgerlijk Wetboek (BW) en ook het bepaalde in artikel 6:227c (totstandkoming overeenkomst) van het Burgerlijk Wetboek (BW) niet van toepassing zijn.

6.4.      De Afnemer verplicht zich tegenover de Ondernemer de door hem van de Ondernemer gekochte producten uitsluitend op legale wijze in de handel te brengen en te verhandelen en niet voor illegale doeleinden te gebruiken of aan te wenden, zich houden aan de voor hem geldende (Europese en nationale) wet- en regelgeving in relatie tot het in de handel brengen van elektronische dampwaar en aanverwante producten en de adviezen van de Ondernemer aangaande het in de handel brengen en de wederverkoop van de producten respecteren.

6.5.      De koop door de Afnemer van de Ondernemer van bepaalde producten telkens weer en gedurende een bepaalde periode, geeft de Afnemer geen recht zich te beroepen op een bestendige handelsrelatie die de Ondernemer zou verplichten die producten of andere producten telkens weer na bestelling aan de Afnemer te verkopen of te leveren, tenzij de Ondernemer en de Afnemer een Duurtransactie voor de distributie van bepaalde producten zijn overeengekomen en die is vastgelegd in een door beide partijen ondertekende akte.

Artikel 7       De prijs

7.1.      De op de website van de Ondernemer en anderszins genoemde prijzen zijn dagprijzen die richtprijzen zijn en kunnen van dag tot dag kunnen wijzigen. Wijziging van de genoemde prijzen geeft de Afnemer geen rechten. De Afnemer koopt de producten tegen de op de dag van verzending geldende koopprijzen vermeerderd met de kosten van orderbehandeling en verzending en met de op de dag van verzending geldende, verschuldigde omzetbelasting; tenzij voorafgaand aan verzending anders overeengekomen.

Op de website biedt de Ondernemer aan leveringen boven een bepaalde waarde “Port betaald” te verzenden en wordt informatie gegeven over de kosten van verzending. De richtlijnen dienaangaande worden door de Ondernemer op de website (https://www.123esmoke.nl/) gepubliceerd en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.

7.2.      De op de website van de Ondernemer en anderszins genoemde prijzen zijn weergegeven onder nadrukkelijk voorbehoud van weergave-, druk-, zet- en/of schrijffouten. Bij een kennelijke weergave-, druk-, zet- of schrijffouten is de Ondernemer niet verplicht het product voor de onjuiste prijs te leveren en evenmin aansprakelijk voor het niet-afleveren van de onjuist geprijsde producten. Het bewijs van een niet-kennelijke weergave-, druk-, zet- en/of schrijffout rust op de Afnemer.

Artikel 8       Geen herroepingsrecht of bedenktijd

De Afnemer heeft geen herroepingsrecht of bedenktijd. Tussen de Afnemer en de Ondernemer geldt gekocht is gekocht. Niettemin mag de Afnemer de Ondernemer nog tot uiterlijk veertien (14) dagen na bestelling schriftelijk of elektronisch verzoeken de koop ongedaan te maken. De Ondernemer beslist daarover van geval te geval en op basis van eigen discretionaire bevoegdheid en kan aan inwilliging van het verzoek voorwaarden verbinden. In het geval de producten, waarvan de Afnemer de koop wil ontbinden al aan de Afnemer zijn afgeleverd, zal de Ondernemer bij inwilliging van het verzoek tot ongedaan making van de koop bedingen dat de Afnemer de kosten van retourverzending draagt en dat de terugnamekosten (‘restock charges’) van 12,5% van de koopprijs van de terug te nemen producten voor rekening van de Afnemer komen.

Artikel 9      Ongedaan making ‘backorder’ of ‘preorder’

9.1.      In het geval een product of producten na bestelling in ‘backorder’ is resp. zijn genomen of als ‘preorder’ is resp. zijn besteld heeft de Afnemer het recht de koop ten aanzien van dat product of die producten ongedaan te maken door een daartoe strekkende schriftelijke of elektronische verklaring aan de Ondernemer ([email protected]). De verklaring tot ongedaan making is geldig mits die ten aanzien van de ‘backorder’ wordt gedaan vanaf dertig (30) kalenderdagen na bestelling en ten aanzien van de ‘preorder’ wordt gedaan vanaf drie (3) maanden na bestelling en de verklaring tot ongedaan making voorafgaand aan de verzending door de Ondernemer aan de Afnemer van het betreffende product of producten door de Ondernemer is ontvangen. De administratie van de Ondernemer zal daarbij als volledig en absoluut bewijs dienen voor het bepalen van het tijdstip van verzending.

9.2.      Indien de koopprijs van de in ‘backorder’ genomen of ‘preorder’ bestelde producten bij bestelling door de Afnemer aan de Ondernemer is betaald, wordt na geldige ongedaan making een ‘kortingscode’ of – indien de Afnemer daarom bij de ongedaan making vraagt – een creditnota gemaakt door het bedrag van de koopprijs van de door ongedaan making getroffen producten. Met de ‘kortingscode’ kan het bedrag daarvan bij een volgende bestelling in mindering worden gebracht. Het bedrag van de creditnota wordt op eerste verzoek van de Afnemer door de Ondernemer aan de Afnemer (terug)betaald of – naar keuze van de Ondernemer – verrekend met het bedrag of de bedragen van ten laste van de Afnemer bij de Ondernemer (nog) openstaande, niet-betaalde factu(u)(ren).

Artikel 10     Uitvoering, aflevering en reclames

10.1.  De Ondernemer zal bij de uitvoering van bestellingen van producten door de Afnemer en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten van de Afnemer en bij verzoeken gedaan door de Afnemer de zorgvuldigheid in acht nemen die behoort en in redelijkheid van hem kan worden verlangd. De Ondernemer zal bestellingen van de Afnemer met voldoende zorg en bekwame spoed uitvoeren en doorgaans binnen vijf (5) werkdagen na bestelling afleveren of doen afleveren, tenzij de Ondernemer eerder een afwijkende afleveringsdatum aan de Afnemer heeft genoemd.

10.2.  Alle op enigerlei wijze door de Ondernemer aan de Afnemer genoemde levertermijnen zijn indicatief en nimmer fataal. Aan eventueel kenbaar gemaakte termijnen voor verzending of aflevering kan de Afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Afnemer geen bevoegdheid tot ontbinding of recht op schadevergoeding.

10.3.  Als plaats van aflevering (verzendadres) van bestelde resp. gekochte product geldt het adres dat de Afnemer ten tijde van de bestelling aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt door registratie daarvan in het account. Indien de aflevering van bestelde producten buiten toedoen of nalaten van de Afnemer vertraging ondervindt of niet heeft plaatsgevonden, of indien de aflevering van een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer daarvan bericht van de Ondernemer. De Afnemer heeft in dat geval het recht aflevering van de bestelde producten, maar niet de bevoegdheid de koop te ontbinden of het recht schadevergoeding te vorderen. Indien de aflevering van bestelde producten door toedoen of nalaten van de Afnemer of door omstandigheden die voor risico van de Afnemer komen vertraging ondervindt of niet heeft plaatsgevonden, heeft de Afnemer recht (her)aflevering van de bestelde producten op zijn kosten, mits de Ondernemer de bestelde producten vanwege die vertraging of gebrek aan afleveringsmogelijkheid retour heeft ontvangen en de Afnemer de Ondernemer passende aanwijzingen geeft om de bestelde producten met succes af te leveren.

10.4.     De Afnemer zal bij aflevering direct controleren of de zending onbeschadigd en compleet is en – in het geval beschadiging, incompleetheid of een andere afwijking wordt geconstateerd –daarvan terstond melding maken bij degene die de zending aan hem aflevert en daarvan aantekening (laten) maken op het afleveringsdocumenten. Bij gebreke van een melding en aantekening, berust het risico van de beschadigde en/of incomplete en/of afwijkende ontvangst bij de Afnemer, althans kan de Afnemer tegenover de Ondernemer geen aanspraak maken op beschadigde en/of incomplete en/of afwijkende ontvangst van de zending.

10.5.     De Afnemer zal onmiddellijk na aflevering controleren of de ontvangen producten in overeenstemming zijn met de bestelling en – bij geconstateerde afwijkingen – met bekwame spoed en uiterlijk binnen drie (3) werkdagen na aflevering schriftelijk of elektronisch ([email protected]) reclameren bij de Ondernemer met opgave van de aard en hoedanigheid van de geconstateerde afwijking(en) en onder het bijsluiten van documentatie. Onder documentatie wordt ook verstaan het bijsluiten van afbeeldingen van de geconstateerde afwijking(en). Reclameren binnen de uiterlijke termijn van drie (3) werkdagen na aflevering is fataal. Aan later door de Ondernemer ontvangen reclames, kan de Afnemer geen rechten ontlenen, tenzij hij tot genoegen van de Ondernemer aantoont dat hij de afwijking niet eerder heeft kunnen ontdekken. Aan reclames gedaan later dan veertien (14) dagen na de datum van aflevering kan de Afnemer sowieso geen rechten ontlenen. Na ommekomst van die termijn is het klachtrecht van de Afnemer uitgewerkt.  

Artikel 11          Conformiteit en garantie

11.1      De Ondernemer staat er tegenover de Afnemer voor in dat het product of de producten bij aflevering aan de Afnemer beantwoorden aan de tussen de Ondernemer en de Afnemer tot stand gekomen overeenkomst. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan heeft de Afnemer alleen recht op aflevering van het ontbrekende of op vervanging van het non-conforme product, maar geen recht op herstel.  De Afnemer heeft geen recht op vervanging van het product indien de afwijking te gering is om dit te rechtvaardigen of het product teniet of achteruit is gegaan doordat de Afnemer onvoldoende zorgvuldig voor het behoud daarvan heeft gezorgd.

11.2.     De Ondernemer heeft het recht, in het geval van een vastgestelde non-conformiteit bij aflevering van een product, er voor te kiezen de koop ten aanzien van dat product ongedaan te maken. In het geval de Ondernemer kiest voor ongedaan making, heeft de Afnemer geen recht op (aanvullende) schadevergoeding, anders dan af- of verrekening van de koopprijs van het product door een ‘kortingscode’ of een creditnota, overeenkomstig het hiervoor bepaalde bij randnummer 9.2.

11.3.     De Ondernemer geeft garantie op elektronische producten. Onder elektronische producten worden verstaan: elektronische sigaretten en onderdelen daarvan met uitzondering van vervangonderdelen, zoals clearomizers, reservoirs, katoen, coils, driptips, batterijen en (Pyrex) glaasjes. De Ondernemer garandeert de goede werking van elektronische producten bij normaal gebruik onder normale omstandigheden gedurende een periode van drie (3) maanden na verkoop van het product door de Afnemer aan een consument; met dien verstande dat die garantie niet (langer) geldig is vanaf  zes (6) maanden na aflevering van het product aan de Afnemer.

11.4.     Garantie geldt niet in het geval dat het defect aan het product geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door vochtschade en/of incorrect, onjuist, onvoorzichtig, onzorgvuldig, onachtzaam of ondeskundig gebruik en/of gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksvoorschriften en/of niet in overeenstemming is met handelingen nodig voor normaal gebruik en/of gebruik onder niet-normale omstandigheden en/of indien in of aan het product al werkzaamheden zijn verricht en/of indien er wijzigingen of verandering zijn aangebracht aan het product.

11.5.     Garantieaanspraken dienen – om geldigheid te verkrijgen – te voldoen aan de instructies en voorschriften die de Ondernemer op zijn website publiceert (https://www.123esmoke.nl/service/garantie/), waarbij essentieel is dat de Afnemer de Ondernemer bij een dergelijke aanspraak voorziet beschrijving en/of afbeelding van het defect en van ten minste (1) het (originele) verkoopbewijs, waaruit de datum blijkt waarop hij het product verkocht aan de consument en waaruit blijkt dat hij toen het product waarvoor garantie wordt gevraagd heeft verkocht en voorts van (2) de verpakking van of de gegevens op de verpakking van of bijsluiter bij het product, waaruit het batch- of garantienummer van het product blijkt. Zonder ten minste die gegevens, bestaat geen recht op garantie. De garantieaanspraak is niet overdraagbaar en geldt alleen voor aanspraken daarop van de Afnemer.

11.6.     Garantie betekent dat de Ondernemer – indien wordt vastgesteld dat de garantieaanspraak terecht is gedaan en voorzien is van de vereiste documentatie – slechts gehouden is of het product te vervangen of – naar keuze van de Ondernemer de prijs waarvoor de Afnemer het product bij de Ondernemer heeft gekocht in verrekening met de Afnemer te brengen. Elke verdergaande aanspraak of vordering is uitgesloten.

Artikel 12          Aansprakelijkheid

12.1.     De aansprakelijkheid van de Afnemer in de verhouding tot de Afnemer is steeds beperkt tot de conformiteit en de garantie beschreven in artikel 11. Verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten, tenzij er sprake is van aansprakelijkheid op grond van grove schuld of opzet van de zijde van de Ondernemer of toerekenbaar aan de Ondernemer.

12.2.     De aansprakelijkheid van de Ondernemer voor vergoeding van schade in voorkomende gevallen beperkt tot de met de Afnemer overeengekomen prijs van het product of de producten, op de aflevering waarvan de aansprakelijkheid is gebaseerd en tot vergoeding van louter directe schade. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals omzetschade of bedrijfsschade is uitgesloten. In andere gevallen van aansprakelijkheid is de door de Ondernemer aan de Afnemer te vergoeden schade altijd beperkt tot € 500,00 per gebeurtenis, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet toe te rekenen aan de Ondernemer.

12.3.     De Afnemer vrijwaart de Ondernemer en stelt hem schadeloos voor de gevolgen van illegaal gebruik of toepassing van de door de Ondernemer aan de Afnemer afgeleverde producten en/of onbevoegdelijk of onjuist gebruik van het account van de Afnemer bij de Ondernemer.

Artikel 13          Betaling

13.1.     Betaling van datgene wat de Afnemer aan de Ondernemer verschuldigd is zal plaatsvinden binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van de verschuldigdheid. Doorgaans zal dat plaatsvinden door het verstrekken van een factuur. Wanneer het gaat om de verschuldigdheid van een geldsom, is de Afnemer aan de Ondernemer na afloop van de genoemde termijn verschuldigd vertragingsrente berekend over de verschuldigde geldsom ten bedrage van de wettelijke (handels)rente van het tweede lid van art. 6:120 jo. art. 6:119a van het (Nederlands) Burgerlijk Wetboek vermeerderd met twee procentpunten (+2%) en voorts buitengerechtelijke invorderingskosten berekend naar de regels volgend uit het bepaalde in artikel 6:96 van het (Nederlands) Burgerlijk Wetboek.

13.2.     Indien de Afnemer bij bestellingen bij en het tot stand komen van koopovereenkomsten met de Ondernemer gebruik mag maken of maakt van een zogenoemde PCP (Prefered Customer Plan) en op basis daarvan korting op zijn aankopen verkrijgt, is die korting voorwaardelijk gegeven; namelijk onder de voorwaarde dat het bedrag van die bestelling resp. aankoop binnen de gestelde termijn van veertien (14) dagen na kennisgeving van de verschuldigdheid (de factuurdatum) door de Ondernemer ontvangen is. Bij overschrijding van die betaaltermijn behoudt de Ondernemer het recht om de bij de afrekening afgetrokken korting alsnog bij de Afnemer in rekening te brengen resp. is de afnemer verplicht (aanvullend) het bedrag van de afgetrokken korting alsnog aan de Ondernemer te betalen en/of zal de Ondernemer bepalen dat de Afnemer niet (langer) of tijdelijk geen gebruik mag maken van het PCP.

13.3.     De Afnemer heeft het recht noch de bevoegdheid verbintenissen aan de Ondernemer op te schorten of verrekening toe te passen. Het bedrag van de factuur moet – zonder afkorting – uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum zijn betaald, zodat dat het bericht van ontvangst voor het verstrijken van die termijn door de Ondernemer ontvangen is; ook in het geval de Afnemer geprotesteerd heeft tegen de factuur.

13.4.     De Afnemer wordt geacht de factuur in goede orde te hebben ontvangen en aanvaard, indien hij daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum heeft geprotesteerd en de Ondernemer dat protest heeft ontvangen ([email protected]). Na verloop van die termijn heeft de Afnemer het recht te protesteren verloren en verwerkt.

Artikel 14          Eigendomsvoorbehoud

Voor alle door de Afnemer bij de Ondernemer bestelde producten en alle door de Ondernemer aan de Afnemer afgeleverde producten geldt dat de eigendomsoverdracht van die producten door de Ondernemer aan de Afnemer pas plaatsvindt zodra de Afnemer aan al zijn verplichtingen tegenover de Ondernemer heeft voldaan, waaronder de betaling van de bedragen van de door de Ondernemer aan de Afnemer gezonden facturen. Ondertussen is de Afnemer slechts gemachtigd om door de Ondernemer aan hem afgeleverde producten te verkopen en over te dragen aan derden in zijn normale bedrijfsuitoefening. De Ondernemer is gerechtigd en bevoegd de Afnemer te verbieden door hem aan de Afnemer afgeleverde producten te verkopen en die producten vervolgens te revindiceren op de plaats waar die zich bevinden, op kosten van de Afnemer en onder af- en/of verrekening van de marktwaarde van die producten op de dag van revindicatie.  

Artikel 15          Intellectuele eigendomsrechten

15.1     De Afnemer zal geen enkele aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, productnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, omtrent de identiteit van de distributeur, fabrikant of importeur en omtrent de specificaties of hoedanigheid van door de Ondernemer aan Afnemer afgeleverde producten van de verpakking(en) van of van de bijsluiter(s) bij het product te verwijderen of onleesbaar te maken of dergelijke aanduidingen te wijzigen of aanvullen. Het is de Afnemer niet toegestaan om dergelijke aanduidingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer te verwijderen, onleesbaar te maken, te wijzigen of aan te vullen. Bij handelen in strijd met het voorafgaande, verbeurt de Afnemer direct aan de Ondernemer een boete van € 5,00 (vijf euro) per overtreding per product.

15.2     De Afnemer zal, in verband met de wederverkoop van door de Ondernemer aan de Afnemer afgeleverde producten, niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer gebruikmaken van of inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van de Ondernemer of van derden en vrijwaart de Ondernemer van en stelt de Ondernemer schadeloos voor de gevolgen van het gebruik zonder die toestemming.

Artikel 16          Bewijs

De gegevens uit de administratie van de Ondernemer, waaronder op elektronische gegevensdragers vastgelegde administratieve gegevens, hebben in de onderlinge verhouding met de Afnemer volledige en dwingende bewijskracht, onder meer voor wat betreft de data van ontvangst en verzending van bestellingen, het doen van aanbiedingen en aanvaardingen van aanbiedingen en bestelling, berichten en andere mededelingen en de aantallen en de hoedanigheid van gezonden en ontvangen producten, behoudens door de Afnemer aan te dragen tegenbewijs.

Artikel 17          Wijziging

De Ondernemer heeft het recht en de bevoegdheid de inhoud van de Voorwaarden en de inhoud van de webpagina’s en emailadressen waarnaar in de Voorwaarden wordt verwezen van tijd tot tijd aan te vullen en wijzigen. De Ondernemer publiceert de tekst van de aangevulde en/of gewijzigde voorwaarden op de website (https://www.123esmoke.nl/service/general-terms-conditions/). De aangevulde en/of gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op elke handeling in het economisch verkeer van de Afnemer met de Ondernemer vanaf datum van publicatie.

Artikel 18          Klachtenregeling en geschillen

18.1.     Klachten en bezwaren over de prestatie van de Ondernemer in de (rechts-)verhouding tot de Afnemer, waarin de Voorwaarden niet voorzien in een regeling resp. modus operandi, dienen binnen veertien (14) dagen nadat de Afnemer redelijkerwijs bekend is geworden met de reden of de oorzaak van die klacht of dat bezwaar schriftelijk en gedocumenteerd door de Afnemer aan de Ondernemer worden gemeld, op straffe van het verval van de aanspraken die op die klacht of dat bezwaar worden gebaseerd of kunnen worden gebaseerd.

18.2.     De Afnemer en de Ondernemer zullen er naar streven om de tussen hen gerezen geschillen in overleg met elkaar op minnelijke wijze en met respect voor elkaars wederzijds kenbare belangen af te doen. Geschillen die niet op minnelijke wijze blijken te afgedaan, worden uitsluitend aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Haarlem (Nederland).

18.3.     Rechtsvorderingen tot de invordering  van de bedragen van door de Ondernemer aan de Afnemer gezonden facturen in relatie tot de koop en verkoop van elektronische dampwaar en enigszins daarmee verwante producten worden uitsluitend en zonder voorafgaand overleg aanhangig gemaakt bij de relatief bevoegde rechter te Haarlem (Nederland); de Afnemer aanvaardt de bevoegdheid van de Haarlemse rechter om over die rechtsvordering te beslissen. De Ondernemer heeft evenwel het recht de rechtsvordering aanhangig te maken bij een andere rechter die absoluut en relatief bevoegd is om over de ingestelde rechtsvordering te beslissen.

Artikel 19          Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen de Afnemer en de Ondernemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980, ook wel bekend als het Weens Koopverdrag of onder de Engelse afkorting CISG blijven buiten toepassing.

Artikel 20          Salvatorische clausule

Indien enige verbintenis uit de tussen de Afnemer en de Ondernemer gesloten overeenkomst of de Voorwaarden nietig blijkt of vernietigd dan wel ontbonden wordt of niet-uitvoerbaar blijkt, zullen de overige verbintenissen uit die overeenkomst onverminderd hun werking behouden en treden de Afnemer en de Ondernemer met elkaar in overleg om de gewraakte verbintenis te vervangen door een verbintenis die ten naaste bij dezelfde werking heeft als die van de gewraakte verbintenis.